Procesbegeleiding

Restauratie gelaat

Wij kunnen voor u een deel- of compleet restauratie traject uitwerken en uitvoeren:

– Archeologisch/bouwhistorisch onderzoek
– Waardenstelling
– Verkenning van mogelijk aanwezige beschermde flora & fauna
– Bouw-fysische analyse
– Opmeten en tekenen bestaande situatie
– Bouwkundige opname en rapportage
– Hersteladvies en detaillering
– Plan voor restauratie van het casco
– Bestek, -tekeningen en begroting
– Subsidie-,ontheffing- en vergunningaanvraag
– Aanbesteding en begeleiding tijdens de uitvoering
– Het maken van een onderhoudsplan en eventueel beheer

Restauratiebestek

Het restauratiebestek is het resultaat van samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, de VAWR en STABU. Het doel van dit nieuw instrument is, dat alle partijen in de restauratieketen het werk op dezelfde wijze zullen gaan omschrijven, zodat het kwaliteitsniveau beter bewaakt kan worden en de misverstanden bij zowel prijsvorming, als in de uitvoering voorkomen kunnen worden. Vlaming Erfgoed was betrokken in de klankbordgroep van de VAWR met als doel het creëren van het modelrestauratiebestek in het STABU systeem. Volker Vlaming heeft in opdracht van ERM ( Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) het onderdeel historisch schilderwerk (URL 4009) vertaald naar nieuwe restauratiestandaard van STABU. Uiteraard kan Vlaming Erfgoed de werkomschrijving van de benodigde werkzaamheden voor uw monumentale gebouw volgens de nieuwe methodiek verzorgen.

In december 2017 werd voor de eerste keer bij het Nationaal Restauratiecentrum (NRC) in Amersfoort de cursus Toepassen van het restauratiebestek gegeven. Volker Vlaming (Vlaming Erfgoed) in samenwerking met Stefan van Katier (Kabu BV) hebben de cursus en de syllabus ontwikkeld en doceren deze cursus. Meer over de inhoud van de cursus is te vinden op de pagina van NRC.

“Het verschil tussen een gewoon bestek en een restauratiebestek is dat het restauratiebestek een bestaand werk beschrijft. Dat vereist naast een omschrijving van het resultaat dat wordt beoogd, ook een omschrijving hoe je met het bestaande werk om gaat. Tot nu toe gaven verschillende partijen een eigen draai aan de omschrijving van het werk maar met het restauratiebestek worden omschrijvingen meer gestandaardiseerd o.b.v. van de juiste achterliggende kennisbronnen, te weten de uitvoeringsrichtlijnen. Dat biedt meer duidelijkheid.”  Stefan van Katier

Subsidieaanvraag


Voor het onderhoud van een monumentaal pand is naast vakkundige kennis ook voldoende financiële dekking nodig. Eigenaren van monumenten komen mogelijkerwijs in aanmerking voor overheidssubsidies.

Subsidie onderhoud
Voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals een klooster, molen of vuurtoren en archeologische rijksmonumenten verleent de rijksoverheid Instandhoudingssubsidie. Hiermee is het mogelijk om een gedeelte van het onderhoud te financieren. Het gaat om sober en doelmatig onderhoud op basis van een instandhoudingsplan, dus geen restauratie. U kunt de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Subsidie herbestemming
Met de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten is het mogelijk om te onderzoeken of een leegstaand monumentaal pand een nieuwe functie kan krijgen. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden. Ook bestaat er subsidie voor het wind- en waterdicht maken van het pand tijdens de planfase.

Subsidie restauratie
Voor groot onderhoud ( restauratie en consolidatie) van een rijksmonument is het mogelijk een subsidie bij de provincie aan te vragen. Sommige provincies stellen ook budget beschikbaar voor een rijksmonumentaal woonhuis.

Lening
Als uw woonhuis, die als rijksmonument geregistreerd staat, niet in aanmerking komt voor een subsidie, kunt u gebruik maken van van verschillende regelingen, die in praktijk leningen met lage rente zijn, zoals een Restauratiefonds-hypotheek en Duurzame Monumenten-Lening. Het onderhoud van uw monument is aftrekbaar van uw inkomsten dankzij de Belastingaftrek onderhoud rijksmonument.
Voor onderhoud en restauratie van een gemeentelijk of provinciaal monument kunt u een voordelige financiering aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.

Vlaming Erfgoed help u met financiële regelingen en subsidieaanvraag voor uw monument, afgestemd op het soort monument in uw eigendom.​​

Kostenbewaking

Vlaming Erfgoed ondersteunt de opdrachtgever tijdens het hele plan- en bouwproces eveneens op gebied van bewaking van de kosten.

Ontwerpfase
Na het opstellen van de budgetraming in de ontwerpfase adviseren we over bezuinigingsmogelijkheden in het ontwerp. Tevens stellen we de prioritering van werkzaamheden op gerelateerd aan het budget. Ten behoeve van subsidieaanvragen en/ of meerjarenonderhoudplannen worden de verwachte kosten gestructureerd.

Voorbereidingsfase
In de voorbereidingsfase toetsen we de inschrijfbegrotingen van aannemer met behulp van de directiebegroting. De inschrijfcalculaties van de aannemer worden gecontroleerd op regelniveau conform de STABU codering en bestek. De onderaannemersoffertes worden verwerkt, de prijsonderhandelingen met aannemers worden gevoerd en ook het gunningsadvies selectie aannemer wordt verzorgd.

Uitvoeringsfase
Tijdens de uitvoeringsfase beoordelen we de meer en minderwerken, controleren we de stelposten en verrekenposten. Na de oplevering van het project stellen we de financiële verantwoording op.

Kostenraming

Na het uitwerken van de bouwkundige opname, het onderhoudsplan of een restauratieplan kan Vlaming Erfgoed ook het financiële plaatje verduidelijken. Na de behoefte wordt dan een budgetraming, directiebegroting en detailbegroting verzorgt. De behorende kostenraming wordt ingezet voor subsidieaanvragen, gemeentebegrotingen en als onderlegger van aanbestedingen.

Budgetraming
Een budgetraming wordt vervaardigd als een eerste globale inschatting van de te verwachten kosten op basis van het schetsontwerp of voorlopig ontwerp. De opdrachtgever krijgt dankzij budgetraming een indicatie van de kosten, zodat men de haalbaarheid van het plan kan toetsen. Aan der hand van deze inschatting kan men beoordelen of het plan binnen het beschikbare budget past en als noodzakelijk het plan aanpassen. De prijzen worden berekend met hoeveelheden, bijbehorende normen en kengetalen, die indicatief zijn.

Directiebegroting / Detailbegroting
Nadat de gedetailleerde werkomschrijving in een vorm van een bestek klaar is, wordt meestal een directiebegroting opgesteld. Deze begroting geeft inzicht in werkelijk te verwachte kosten, onderbouwd met hoeveelheden, eenheidsprijzen en offertes van potentiële onderaannemers. De directiebegroting volgt in detail het bestek en wordt ingezet bij aanbestedingen als vergelijkinstrument voor het beoordelen van inschrijfbegrotingen opgesteld door de aannemer. De inschrijfbegroting wordt gecontroleerd met behulp van een detailbegroting op regelniveau conform de STABU codering. Tevens wordt de begroting gebruikt om het budget te bewaken tijdens de bouw.