Procesbegeleiding

Restauratie gelaat

Wij kunnen voor u een deel- of compleet restauratie traject uitwerken en uitvoeren:

– Archeologisch/bouwhistorisch onderzoek
– Waardenstelling
– Verkenning van mogelijk aanwezige beschermde flora & fauna
– Bouw-fysische analyse
– Opmeten en tekenen bestaande situatie
– Bouwkundige opname en rapportage
– Hersteladvies en detaillering
– Plan voor restauratie van het casco
– Bestek, -tekeningen en begroting
– Subsidie-,ontheffing- en vergunningaanvraag
– Aanbesteding en begeleiding tijdens de uitvoering
– Het maken van een onderhoudsplan en eventueel beheer

Restauratiebestek

Het restauratiebestek is het resultaat van samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, de VAWR en STABU. Het doel van dit nieuw instrument is, dat alle partijen in de restauratieketen het werk op dezelfde wijze zullen gaan omschrijven, zodat het kwaliteitsniveau beter bewaakt kan worden en de misverstanden bij zowel prijsvorming, als in de uitvoering voorkomen kunnen worden. Vlaming Erfgoed was betrokken in de klankbordgroep van de VAWR met als doel het creëren van het modelrestauratiebestek in het STABU systeem. Volker Vlaming heeft in opdracht van ERM ( Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) het onderdeel historisch schilderwerk (URL 4009) vertaald naar nieuwe restauratiestandaard van STABU. Uiteraard kan Vlaming Erfgoed de werkomschrijving van de benodigde werkzaamheden voor uw monumentale gebouw volgens de nieuwe methodiek verzorgen.

In december 2017 werd voor de eerste keer bij het Nationaal Restauratiecentrum (NRC) in Amersfoort de cursus Toepassen van het restauratiebestek gegeven. Volker Vlaming (Vlaming Erfgoed) in samenwerking met Stefan van Katier (Kabu BV) hebben de cursus en de syllabus ontwikkeld en doceren deze cursus. Meer over de inhoud van de cursus is te vinden op de pagina van NRC.

“Het verschil tussen een gewoon bestek en een restauratiebestek is dat het restauratiebestek een bestaand werk beschrijft. Dat vereist naast een omschrijving van het resultaat dat wordt beoogd, ook een omschrijving hoe je met het bestaande werk om gaat. Tot nu toe gaven verschillende partijen een eigen draai aan de omschrijving van het werk maar met het restauratiebestek worden omschrijvingen meer gestandaardiseerd o.b.v. van de juiste achterliggende kennisbronnen, te weten de uitvoeringsrichtlijnen. Dat biedt meer duidelijkheid.”  Stefan van Katier